พช.สิงห์บุรี ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีรูปแบบที่สวยงาม และบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village จำนวน 6 หมู่บ้าน ใน 6 อำเภอ จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมอโนชา โรงแรมไชยแสงพาเลส

(Visited 1 times, 1 visits today)