ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.

โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.

(@)(S)(i)(n)(g)(B)(u)(r)(i)
(lily)วันที่ 6 ธันวาคม 2561(lily)

นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนางสาวภคพร ข้องหลิม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มอบนโยบายแนวทางการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ในโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 ที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)