ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 14/02/63 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VDO Conference

🌈 14/02/63 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VDO Conference

✨ สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า ✨

🌸 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสตรี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การจัดทำแผนและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ครอบคลุมเป้าหมายที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
2. สำรวจจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร มูลนิธิ สมาคม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3. จัตทำแผนการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ หนี้ที่จะครบอายุความดำเนินคดี และหนี้ที่ดำเนินคดี
4. มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด

📸  ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

 


(Visited 1 times, 1 visits today)