โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายศุภผล กองแดง Mr.Supapol Kongdaeng

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

นางสาวภคพร ข้องหลิม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นายศุภชัย สุพรรณทอง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นางจริยา นุชพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นางนุชนาถ อินทสุชาติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ Chief of The Directing Division

(Visited 15 times, 1 visits today)