โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายศุภผล กองแดง Mr.Supapol Kongdaeng

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

นางสาวภคพร ข้องหลิม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นางนุชนาถ อินทสุชาติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ Chief of The Directing Division

(Visited 15 times, 1 visits today)