โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 210261

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 200261

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางจริยา นุชพงษ์ นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ร่วมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการระดับ [...]

อ่านต่อ

ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอค่ายบางระจันและอำเภอบางระจัน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเค [...]

อ่านต่อ