ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562