ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและนำนโยบายการกำจัดขยะในชุมชนเพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่ ถ่ายทอดให้ชุมชนทราบ