ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ในโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังกา โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด