ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูล จปฐ. ย่อมาจาก “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน” มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมไปถึงภาพรวมของชุมชนว่ามีคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยู่ในระดับใด มีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาได้บ้าง และจะนำผลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผน เช่น การรณรงค์ ส่งเสริม หรือพัฒนาด้วยมาตรการต่างๆ ตามแผนของชุมชนต่อไประหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง กับเจ้าหน้าที่ พช. หรือ อาสาสมัคร เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยกันนะคะ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) คืออะไร
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้านอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

หลักการสําคัญของ จปฐ.
1. ใช้เครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึง สภาพความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ จปฐ. นับตั้งแต่การกำหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนค้นหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูล จปฐ. ที่มีอยู่ตลอดจน การประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
3. ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่างๆ ของรัฐให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของ จปฐ.
“เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัด จปฐ. เป็นเครื่องมือ”

หัวใจของข้อมูล จปฐ.
หัวใจของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แท้จริงแล้วอยู่ที่ “ประชาชน” ที่สามารถทราบปัญหาของ “ตนเอง” เวลาที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประชาชนจะทราบทันทีว่า “เขามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ขาดข้อใด” โดย จปฐ. เป็นเสมือนวัฏจักรที่สามารถช่วยในการปรับปรุงตนเอง คำว่า “ตนเอง” ในที่นี้ยังหมายรวมถึง “หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด” อีกด้วย เพราะการจัดเก็บและประมวลผล จปฐ. จะมีการนำข้อมูลมาสรุปภาพรวมในแต่ละระดับตั้งแต่หมู่บ้าน เรื่อยไปจนถึงระดับ จังหวัด และประเทศ

ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ.
1. ประชาชน สามารถทราบว่า “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใดบ้าง” ทั้งนี้ ไม่จำเป็นเสมอไปว่าคนรวยหรือคนที่อยู่ในเมืองใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น มิได้วัดที่รายได้เพียงอย่างเดียว
2. ภาคราชการหรือภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่า ครอบครัว ครัวเรือนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใด มีปัญหาในเรื่องอะไร เพื่อสามารถวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ตรงกับปัญหาที่ชาวบ้านต้องการ
3. ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลจาก จปฐ. มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)