การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สตรี

  คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

  1. ประเภทบุคคลธรรมดา

สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  1. ประเภทองค์กรสตรี

มูลนิธิหรือสมาคมที่ทำงานด้านการพัฒนาสตรี   ที่เป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีหน่วยงานราชการรับรอง มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา

  1. สมัครด้วยตนเอง

พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ยื่น ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ อำเภอ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  1. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th/

  1. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

  ประเภทองค์กรสตรี

  1. สมัครด้วยตนเอง

พื้นที่จังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตพื้นที่/กทม.ยื่นที่ สกส.

  1. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

http://womenfund.in.th/

  1. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

   ใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  ใบสมัครองค์กรสตรี

 

              

(Visited 1 times, 1 visits today)