พช.ใสสะอาด

พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

 • แนวทางการดำเนินงาน พช. ใสสะอาด ปี 2561
 • โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
 • โครงการนวัตกรรมมิติที่ 1
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 • แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน พช.ใสสะอาด

มิติที่ 1 ด้านบาทบาทผู้บริหารฯ

 • นโยบายสร้างความโปร่งใส
 • มาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด
 • หลักเกณฑ์การย้าย
 • หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 • ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

 • มาตรการเสริมสร้างคุณธรรม
 • แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม
 • ลิงค์วีดีโอเสริมสร้างคุณธรรม

มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน (5 ส)

 • ประกาศมาตรการ 5 ส.
 • คู่มือ 5 ส.
 • ภาพกิจกรรม – (การสร้างความเข้า การทำกิจกรรม 5 ส และการประเมินผลงาน)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)