ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸 08/01/64 🌸 พช.สิงห์บุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

🌸 08/01/64 🌸 พช.สิงห์บุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

✨ สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า ✨
🌸 วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. 🌸
นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้จากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2564 ให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
มีประเด็นการประชุม ดังนี้
– นโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกลุ่มงานสารสนเทศฯ กลุ่มงานส่งเสริมฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มงานประสานฯ
– ผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน ของทุกอำเภอ
– ผลการดำเนินงานตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ (การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนแบบบูรณาการ) ของทุกอำเภอ
– กิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร จับของขวัญปีใหม่ 2564
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
(Visited 1 times, 1 visits today)