ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸 12/01/64 พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่กล้วย

🌸 12/01/64 พช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่กล้วย

✨ สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า ✨

🌸 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนายไชยรัตน์ กลั่นสกุล พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี ของเรืออากาศตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์ ปราชญ์และบุคคลต้นแบบด้านการปลูกพืชผักอินทรีย์ ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตการเกษตรผสมผสานภายใต้วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บริเวณบ้านพักจำนวน 2 ไร่ ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักบันใด 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

บริเวณบ้านมีการดำเนินการดังนี้
1. ปลูกพิชผักอินทรีย์ไว้จำหน่ายและแบ่งปันในชุมชน
2. เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นศูนย์เก็บรักษาและขยายเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. เลี้ยงสุกร
5. เลี้ยงเป็ดเทศ
6. เลี่้ยงไก่พื้นบ้านและไก่ชน
7. เป็นศูนย์จำหน่ายผลผลิตในชุมชน
8. ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และปุ๋ยหมัก

ทั้งนี้ เรืออากาศตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์ ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรวิถีพอเพียง การผลิตพืชผักให้ได้มาตรฐาน (GAP) และการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงานราชการ ในจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดเครือข่ายการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)