ข่าวประชาสัมพันธ์

✨ 13/01/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ (การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนแบบบูรณาการ) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

✨ 13/01/64 พช.สิงห์บุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ (การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนแบบบูรณาการ) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

✨ สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า ✨

🌸 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. 🌸

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ (การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนแบบบูรณาการ) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยนางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ด้วยการบูรณาการดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น วัด และนักพัฒนา 3 ประสาน (ภาคราชการ ท้องถิ่น ประชาชน) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้มีโอกาสทางสังคมเข้าถึงทรัพยากร พัฒนาทักษะการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักวิชาการโภชนาการสมวัย พร้อมแก้ไขปัญหาเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนตามหลัก บ ว ร

ในการนี้ ได้ดำเนินการนำร่องจัดมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ถุงยังชีพ ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 จำนวน 44 ครัวเรือน (ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นมผง นมกล่อง เครื่องปรุงรส ไข่ไก่ ของเล่นสำหรับเด็ก และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเปาะบาง ให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นการสร้างและแสวงหาแนวร่วมในการรณรงค์หาทุน และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อขยายผลส่งมอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้ทั่วถึงครบทุกครัวเรือนต่อไป ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 64 ครัวเรือน ในครั้งนี้ มีนายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นางภคพร ข้องหลิม รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี และผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนสิ่งของ อาหาร และเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนสิ่งของ อาหาร และเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะอำเภอ พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี บริษัท กรธาราวอเตอร์ จำกัด ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ผู้จัดการ หจก.กิตติเครื่องเย็น ปโยสินเจริญ-นมไทยเดนมาร์ค และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสิงห์บุรี/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมายในการดำเนินการขับเคลื่อนและเร่งรัดขยายผลโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ (การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนแบบบูรณาการ) ให้ครบทั้ง 6 อำเภอ ในปี 2564 โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ ขอรับการสนับสนุนร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)