ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 04/06/64 พช.สิงห์บุรี เดินหน้า เตรียมการมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌈 04/06/64 พช.สิงห์บุรี เดินหน้า เตรียมการมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌈 พช.สิงห์บุรี เดินหน้า เตรียมการมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌷 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวภคพร ข้องหลิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจการดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

โครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง (ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกลไกนักพัฒนา 3 ประสาน (ภาคราชการ ท้องถิ่น ภาคประชาชน) ร่วมกันขับเคลื่อนบูรณาการค้นหา และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาเชิงซ้อน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี ในการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 444 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 444,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)