ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกสมาชิกลูกหนี้คิดยอดชำระรายงวด หลังครบกำหนดพักหนี้

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกสมาชิกลูกหนี้คิดยอดชำระรายงวด หลังครบกำหนดพักหนี้

🌼 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

✨ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางอาภาภรณ์ ทรวดทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดสถานะลูกหนี้และประชาสัมพันธ์มาตรการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา
ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่กลุ่มส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกข่าตาแดง และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ✨ โดยมีรายละเอียดดังนี้

📝 กลุ่มส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกข่าตาแดง ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้เข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ขอผ่อนชำระจำนวน 48 งวด และได้ขอพักหนี้รอบที่ 2 ซึ่งมีงวดครบกำหนดชำระในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีความประสงค์ชำระหนี้ในวันนี้เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
📝 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้เข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ขอผ่อนชำระจำนวน 48 งวด และได้ขอพักหนี้รอบที่ 2 ซึ่งมีงวดครบกำหนดชำระในวันที่ 5 เมษายน 2565

🌈 ซึ่งพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อำนวยความสะดวกแนะนำวิธีการชำระเงิน ผ่านทาง Mobile Application และจัดทำบัตรบาร์โค้ดมอบให้เพื่อความสะดวกในการสแกนชำระหนี้ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกสตรีเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ในการสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป

(notepad) ภาพ/ข่าว :สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
🌷💕 Change for Good 💕🌷

(Visited 1 times, 1 visits today)