ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสิงห์บุรี

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสิงห์บุรี

🟠 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการฯ ณ เรือนไทยหัตถศิลป์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🔶 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากจะพิจารณาในเรื่องของข้อมูลระดับการพัฒนาผลิตภัฑ์ระดับ 1 – 5 ดาวแล้ว ยังต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการกระตุ้นการขายในระยะสั้นด้วย

🔷 ในการนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนทั้งสิ้น 76 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน 37 ราย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์
2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์
3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 22 ผลิตภัณฑ์
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 6 ผลิตภัณฑ์

🔷 โอกาสนี้ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้ง พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ฯ ทั้ง 5 ประเภท

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)