ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2565

จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2565

 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 🌷 นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นางน้ำทิพย์ โตสงัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

📚📍วาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย
(soon arrow)เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2565
📌 การบริหารจัดการหนี้ และการวิเคราะห์ลูกหนี้ค้างชำระแยกรายอำเภอ โดยปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี มีลูกหนี้คงเหลือ 386 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 37,167,937.78 บาท และมีหนี้เกินกำหนดชำระจำนวน 2,724,596.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33

✅ เรื่องเพื่อทราบ
📌 การแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
📌 การประกวดประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี
📌 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
📌 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลจังหวัดสิงห์บุรี ในสังคมยุคปัจจุบัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ณ เรือนไทยหัตถศิลป์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

✅ เรื่องเพื่อพิจารณา
📌 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน(เงินให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ โดย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวนเงิน 22,970 บาท

ภาพ : นักพัฒนาชุมชน
ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)