ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565

พช.สิงห์บุรี ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565

🎉 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 🎉

✨ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรร พร้อมด้วยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุชิน บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนกระต่าย อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ✨

☀️ ในการนี้ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

🌱 เวลา 09.30 น อำเภอเมืองสิงห์บุรี ส่งกิจกรรมเข้าคัดสรร จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” : บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกระต่าย 2.ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ.อช) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด : นายอมรเทพ บัวคลี่ผู้นำ อช.ตำบลจักรสีห์ 3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ.อช) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : นางยุพิน การีกลิ่น ผู้นำ อช.ตำบลม่วงหมู่ และ 4.ประเภทกลุ่ม/องค์กร : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ

🌱 เวลา 13.30 น. อำเภอบางระจัน ส่งกิจกรรมเข้าคัดสรรจำนวน 3 ประเภท คือ 1.ประเภทหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” : บ้านแหลมแค หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลา 2.ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ.อช) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด : นายประดับเกียรติ ช่วยบุญ ผู้นำ อช.ตำบลบ้านจ่า 3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ.อช) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : น.ส.ปราณี โพธิ์กลอง ผู้นำ อช.ตำบลสระแจง

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)