ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 3/2565

พช.สิงห์บุรี การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ✨

☀️ ที่ประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้
1. รายงานความคืบหน้าในการศึกษาดูงานการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จะนำเกษตรกร ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำมาปรับใช้ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2. รายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 กิจกรรม ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 กิจกรรม และกำหนดดำเนินกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้า สู่กิจการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร.) จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ภายในเดือนมิถุนายน 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ภายในเดือนมิถุนายน 2565 3. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน ๓ ด้าน จำนวน ๑๐ กลุ่ม
@ ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งชี้แนะการทำบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เหมาะสม รวมทั้ง ช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลาย และได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้ และสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วย

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)