ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจไตรมาสที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และร่วมกิจกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สิงห์บุรี,สระบุรี และอ่างทอง)

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจไตรมาสที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และร่วมกิจกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สิงห์บุรี,สระบุรี และอ่างทอง)

🔷 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. โดยมี นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

🎀 ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพลังในการสร้างชุมชน พัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อสาธารณประโยชน์” และกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี” ดำเนินโครงการฯ ในระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การแข่งขัน กีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เปตองและกีฬาพื้นบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ ชักกะเย่อ ปิดตาตีปี๊บ วิ่งสามขา ตีกอล์ฟมะเขือยาว

⭐️ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ปิดตาตีหม้อ

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรีก12 ภาพ/

(Visited 1 times, 1 visits today)