ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย​ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.สิงห์บุรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย​ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌻 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 🌻

🔶 เวลา 09.00 น. นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวดวงรัตน์ ช้างเนียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย​ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ เรือนไทยหัตถศิลป์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

📃 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ บูรณสันติ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการประชุมฯ ดังนี้
– แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การอาหารปลอดภัย
– กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสู่กิจกรรมอาหารปลอดภัย
– การเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
– การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความต้องการทางตลาด

🔹 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ในการจัดการสินค้าอาหารปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

📷ภาพ/ข่าว : นักพัฒนาชุมชน/กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน🌷💕 Change for Good 💕🌷“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″

(Visited 1 times, 1 visits today)