ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2565

จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางจิดาภา หมอโอสถ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นางอำนวย ทองสี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

📚📍วาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย
(soon arrow)เรื่องสืบเนื่อง
📌 การบริหารจัดการหนี้ และการวิเคราะห์ลูกหนี้ค้างชำระแยกรายอำเภอ โดยปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี มีลูกหนี้คงเหลือ 385 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 36,879,865.89 บาท และมีหนี้เกินกำหนดชำระจำนวน 3,659,008.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92

✅ เรื่องเพื่อทราบ
📌 การบริหารจัดการหนี้อำเภอท่าช้าง ลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการงด ลดเบี้ยปรับ และดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อปิดโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูปปลาโอแดดเดียว จำนวน 56,707 บาท
📌 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
📌 การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการประเมินผลทุนหมุนเวียน วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

✅ เรื่องเพื่อพิจารณา
📌ขอปลดหนี้รายบุคคล (ยกเลิกสัญญาค้ำประกัน) ลูกหนี้อำเภอพรหมบุรี จำนวน 1 โครงการ
📌 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินจำนวนเงิน 650,000 บาท

(digital camera)ภาพ : นักพัฒนาชุมชน
(notepad) ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน

(Visited 1 times, 1 visits today)