ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 20/09/65 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌈 20/09/65 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌈 พช.สิงห์บุรี ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🔷 วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางจิราภรณ์ กองเงิน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🔷 ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
– เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันเห็นชอบงบการเงินของสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
– เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
– เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
เพื่อให้สามารถจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากรได้อย่างถูกต้อง

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)