ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 22/09/65 พช.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2565

🌈 22/09/65 พช.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2565

🔸 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📍นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสิงห์บุรี
โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางจิดาภา หมอโอสถ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมประชุมในครั้งนี้

📌โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี
2. การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. สรุปรายงานผลการติดตามการเร่งรัดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี
4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
5. การบริหารจัดการหนี้อำเภออินทร์บุรีเข้าร่วมมาตรการงด/ลดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อปิดโครงการจำนวน 1 โครงการโดยมีการส่งเงินเพื่อปิดชำระหนี้เงินกู้จำนวน 34,483 บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
6. การบริหารจัดการหนี้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่โครงการกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อำเภอพรหมบุรี และโครงการกลุ่มสตรีค้าขาย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
7.การพิจารณาอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)
จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 200,220 บาท (สองแสนสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)