ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 27/09/65 พช.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2565

🌈 27/09/65 พช.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2565

🔷 วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

🔹 จังหวัดสิงห์บุรี โดย ศจพ.จ./ศจพ.อ. ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 1,753 ครัวเรือน หน่วยงานได้ดำเนินการตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
1) ให้ความรู้/การแนะนำ การแก้ไขปัญหาแต่ละมิติ
2) ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและอาชีพเสริม
3) มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
โดยผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม สามารถให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายครบทั้ง 1,753 ครัวเรือน

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)