ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈 19/01/66 จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มกราคม 2566

🌈 19/01/66 จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มกราคม 2566

📍วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2566 พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางจิราภรณ์ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการโดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 100 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้แก่สูงอายุ/ผู้ยากไร้ จำนวน 500 อัน
ณ วัดประโชติการาม หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📍 ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสังกัดจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ดังนี้
– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
– การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
– การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสิงห์บุรี แก่เด็กด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ มอบเงินสงเคราะห์เด็ก จำนวน 20 ครอบครัวๆละ 1,000 บาท รวม 20,000 บาท
พร้อมกันนี้ ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน
และได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดประโชติการาม หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)