โครงสร้าง/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้บริหาร

นายถวิล ยี่สุ้นแสง

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

Tel. 084-8740560

นางสาวภคพร ข้องหลิม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน Director of the Community Development Strategy Division

Tel. 081-8229836

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน Director of Community Development Information Division

Tel. 081-8229837

นางสุคนธ์ ชูทิพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน Director of Community Development Promotion Group

Tel. 081-8229835

นางจิดาภา หมอโอสถ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน Director of Community Development Coordination and Support Group

Tel. 081-8229830

(Visited 15 times, 1 visits today)