โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

นางสาวภคพร ข้องหลิม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน Community Development Senior Specialist

นางจิดาภา พุ่มมณี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ Chief of The Directing Division
(Visited 15 times, 1 visits today)