โครงสร้าง/บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้บริหาร

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

นางสาวภคพร ข้องหลิม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน Director of the Community Development Strategy Division

นางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน Director of Community Development Promotion Group

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน Director of Community Development Information Division

นางจิดาภา หมอโอสถ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน Director of Community Development Coordination and Support Group
(Visited 15 times, 1 visits today)