ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจไตรมาสที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และร่วมกิจกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สิงห์บุรี,สระบุรี และอ่างทอง)