ข่าวประชาสัมพันธ์

5/10/63 พช.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี ร่วมกับโครงการ “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษปีหน้า”

14/07/63 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสุขชุมชน บนวิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแกนนำกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง