พช.ใสสะอาด ปี 65

 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2565

มิติที่ 1 ด้านบาทบาทผู้บริหารฯ

  • กดที่ Link

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

  • กดที่ Link

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

  • กดที่ Link

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

  • กดที่ Link

มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน (5 ส.)

  • กดที่ Link

 

(Visited 1 times, 1 visits today)