พช.ใสสะอาด ปี 65

 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2565

มิติที่ 1 ด้านบาทบาทผู้บริหารฯ

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

  • มาตรการเสริมสร้างคุณธรรม
  • แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม
  • ลิงค์วีดีโอเสริมสร้างคุณธรรม

มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน (5 ส.)

  • ประกาศมาตรการ 5 ส.
  • คู่มือ 5 ส.
  • นโยบาย 5 ส.
  • ภาพกิจกรรม – (การสร้างความเข้า การทำกิจกรรม 5 ส และการประเมินผลงาน)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)