คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง โดยจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด