บริการของเรา

สรุปผลการบริหารจัดเก็บข้อมู จปฐ. ปี 2562

สรุปผลการบริหารจัดเก็บข้อมู จปฐ. ปี 2562

 

สรุปผลการบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2562

  1. ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มี             ผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป ทั้งที่มีเลขที่บ้านและไม่มีเลขที่ ในพื้นที่เขตชนบทและเขตเมือง จำนวน 6 อำเภอ 42 ตำบล 364 หมู่บ้าน (เขตชนบท 38 ตำบล 332 หมู่บ้าน เขตเมือง 7 เทศบาล 89 ชุมชน) มีจำนวนครัวเรือน 50,834 ครัวเรือน

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จำนวน 76,911 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

         1.1 จำนวนประชากร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า มีประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 141,773 คน เป็นเพศชาย 65,413 คน เพศหญิง 76,360 คน โดยได้รับการรับรองข้อมูล จปฐ. ในระดับตำบล/อำเภอ เรียบร้อยแล้ว

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จำนวน 209,675 คน เป็นเพศชาย 99,625 คน เพศหญิง 109,517 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

        1.2 ช่วงอายุ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.44 รองลงมาคือ ช่วงอายุ  35-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.37 และช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.77 ตามลำดับ

        1.3 ระดับการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) คิดเป็นร้อยละ 39.99 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 หรือม.4-6 หรือ ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 17.57 และจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) ร้อยละ 16.45 ตามลำดับ

        1.4 อาชีพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 37.35 รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.58 และอาชีพเกษตร-ทำนา คิดเป็นร้อยละ 10.39 ตามลำดับ

         1.5 ศาสนา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.35 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.49 และศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามลำดับ

         1.6 ความสุข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า ในภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี มีความสุข 8.39 คะแนน อยู่ในระดับมีความสุขมาก (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1.7 รายได้เฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 92,710 บาท/คน/ปี

เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ย

(บาท/คน/ปี)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
82,298 93,137 92,710

1.8 รายจ่ายเฉลี่ย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มี             ผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า คนในครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ย 53,068 บาท/คน/ปี

เปรียบเทียบรายจ่ายเฉลี่ย

(บาท/คน/ปี)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
49,458 52,419 53,068

                   1.9 จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน (ครัวเรือน)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 6 เดือนขึ้นไป พบว่า คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน (38,000 บาท/คน/ปี) จำนวน 101 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของครัวเรือนทั้งหมด (50,834 ครัวเรือน)

 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

         ผลการจัดเก็บบ็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

              ข้อมูล กชช.2ค คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง(ตัวชี้วัดใดบ้าง)ที่ควรได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ คือ

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)

             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้านที่เป็นเขตชนบท จำนวน 332 หมู่บ้าน (38 ตำบล 332 หมู่บ้าน)

ที่ พื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เร่งรัดอันดับ 1 ร้อยละ เร่งรัดอันดับ 2 ร้อยละ เร่งรัดอันดับ 3 ร้อยละ
1 เมืองสิงห์บุรี 58 0 0.00 0 0.00 58 100.00
2 บางระจัน 73 0 0.00 9 12.33 64 87.67
3 พรหมบุรี 30 0 0.00 0 0.00 30 100.00
4 อินทร์บุรี 105 0 0.00 0 0.00 105 100.00
5 ท่าช้าง 10 0 0.00 1 10.00 9 90.00
6 ค่ายบางระจัน 56 0 0.00 0 0.00 56 100.00
รวม 332 0 0.00 10 3.72 322 96.28

 

 

บทสรุปผู้บริหาร และสรุป จปฐ. 62

(Visited 1 times, 1 visits today)