ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวภคพร ข้องหลิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี Singburi of Chief of Community Development Information Center

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์ : "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง